Episode 1

Five years ago, Xia Ran Ran was an ugly duckling futilely tailing behind Lin Xiang An, whereas Su Mo was the white lotus on Lin Xiang An's heart. Five years gone, Xia Ran Ran became Shao Min... Read more

Cast : Lu Yi, Li Yi Tong, Song Chen, Kira Shi

Director : Cha Chuen Yee

Genre : Mystery, RomanceRelated Playlist